206 Voor wie er niet mee op kan houden

   Voor wie er niet mee op kan houden, de smaak te pakken heeft, snakt naar meer: hier de zeven verhalen die er in het post-Charmstijdperk zijn bijgekomen, tussen 1940 en 1955.
   Ze staan dus niet in de uitgave van 1937, die we de afgelopen veertig blogs hebben vertaald. Maar ze zijn wel vertaald door Ter Laan, Rottenberg, Warkentin en Mazzi, die zich allemaal baseren op de uitgave van 1955. (Anders dan Helen Black die in 1938 de oorspronkelijke uitgave al in het Engels vertaalde, uitgegeven in New York door Coward McCann als The Cautious Carp and Other Stories, een boek dat ik niet ken en niet heb, zie blog 202, hier.)
   De scans komen uit de Russische uitgave van 1962.
   Ik laat de teksten met letterlijke vertaling en scansie volgen.
   Succes met het vercharmsificeren. Ik kom er later op terug.

   1 Добро пожаловать. Dóbre pazjálovatj. Welkom.

   Zonder tekst. Aan de slag! (De illustratie staat hierboven.)
   2 Зайчик парашютист. Zájtsjik párasjoetíst. Haasje-parachutist.

Зайчик, зайчик, прыгни к нам!
Я тебе морковку дам.
– Прыгать глупо, если тут
Есть прекрасный парашют.

   Dat wil zeggen. Haasje, haasje, spring naar ons! Dan geef ik je een wortel. – Springen is dom, als er hier Een prachtige parachute is.

   Gescandeerd. Zájtsjiek, zájtsjiek, prygni k nám! Já tiebjéé markóvkoe dám. – Prygetj glóépa, jésli tóét Jéstj priekrásnyj párasjóét. Trochee in aabb.

   Dit gedichtje heb ik vertaald in een column op de Filter website, de Vrijdag Vertaaldag, week 29 van dit jaar, Charmsiaans vertalen, zie hier.
   3 Собака и муха. Sabáka i móécha. De hond en de vlieg.

На мягком стуле
Спит Жужу.
Вдруг слышит:
Муха – “Жу-жу-жу!”
На муху
Кинулась Жужу
А муха в ухо:
“Жу-жу-жу!”
Не слышно больше “жу-жу-жу!”,
Когтями роет стул Жужу.
И вдруг, подкладки вырвав клок,
Летит, как пробка, в потолок!

   Dat wil zeggen. Op de/een zachte stoel slaapt Zjoezjoe. Plots hoort hij: Een vlieg – ‘zjoe-zjoe-zjoe!’ Op de vlieg stort zich Zjoezjoe. Maar de vlieg gaat in zijn oor: ‘Zjoe-zjoe-zjoe!’ Als hij geen ‘zjoe-zjoe-zjoe’ meer hoort, vernielt met zijn nagels Zjoezjoe de stoel. En plots, als hij een dot voering uitrukt, vliegt hij als een kurk naar het plafond!

   Gescandeerd. Na mjáchkom stóélje spíét Zjoezjóé. Vdróég slysjet: móécha – ‘zjoe-zjoe-zjoe!’ Na móéchoe kíénoelás Zjoezjóé. A móécha v óécha: ‘Zjoe-zjoe-zjoe!’ Nie slysjno bóljsje ‘zjoe-zjoe-zjoe!’, kaktjámi rójet stóél Zjoezjóé.
   4 Черепахи и медвед. Tsjérepáchi i medvééd. De schildpadden en de beer.

– А, голубчики, попались!
Не вернуться вам домой!
А голубчики поднялись,
А голубчики обнялись,
Вихрем к озеру помчались
И пропали под водой.

   Dat wil zeggen. Aha, duifjes, jullie zijn erbij. Jullie komen niet meer thuis! Maar de duifjes richtten zich op, En de duifjes omhelsden elkaar, Als een wervelwind stoven ze naar het meer, En verdwenen in het water.

   Gescandeerd. Á, galóébtsjikíé, papálies! Ní vernóétsiá vam damój. A galóébtsjikíé padnjálies, A galóébtsjikíé abnjálies, Víéchrem k ózeróé pamtsjálies Í propálie pód vadój.
   5 Страшнаяа мышка. Strásjnaja mysjka. De griezelige muis.

– Стой, малютка, я спешу.
Я тобою закушу.
– Не спешите, тётя кошка,
Может, вырасту немножко.
Нос – как дом. Глаза – как плошки.
Ой, спасите! Дурно кошке!

   Dat wil zeggen. – Sta, hummel, ik heb haast. Ik ga je opknabbelen. – Haast u niet, tante poes, Misschien groei ik een beetje.– Neus als een huis. Ogen als schoteltjes. Oj, help! De kat voelt zich niet lekker!

   Gescandeerd. Stój, maljóétka, jéa spiesjóé. Já tabójoe zakóésjoe. – Ní spiesjíétje, tjótja kósjka. Mózjet, vyrastoe nimnózjka. Nós – kak dóm. Glazá – kak plósjki. Ój, spasíétje! Dóérna kósjka!
   6 Как по лестнице-ледяшке я добрался до фурашки. Kák po lééstnitsóé-ljedásjke já dobrálsiá dó foerásjke. Hoe ik over een ijsladder bij mijn pet kwam.

Снёс ветер у меня фуражку.
Горюет мать, сердит отец.
Нашел я лестницу-ледяшку.
Ну разве я не молодец?

   Dat wil zeggen. De wind nam mijn pet mee. Moeder windt zich op, vader wordt boos. Ik vond een ladder – van ijs. Ben ik nu niet goed?

   Gescandeerd. Snjós véétjes óé mienjá foerásjkoe. Garjóéët mátj, sérdiet atéts. Nasjól ja lééstnietsóé-ljedjásjkoe. Noe rázvie já nie máladéts?
   7 Гонки. Gónki. Wedstrijd.

Внимание! Внимание!
Начнём соревнование!
Кто победитель гонок?
Зелёный лягушонок!

   Dat wil zeggen. Opgelet! Opgelet! Laten we beginnen met de competitie. Wie is de winnaar van de wedstrijd? De groene kikker! Dit is de tekst uit 1955.

   Gescandeerd. Vniemánië! Vniemánië! Natsjnjóm sarévnovánië! Któ pobedíételj gónok? Zieljónie líégoesjónok! Rijmschema: aabb. Trocheïsch. De tekst uit 1940 gaat zo:

Из кустов глядит народ.
Скакуны летят вперёд
И зелёный лягушонок
С ними скачет. Просто смех!

Скакуны-то — вот беда! —
Разлетелись кто куда.
А зелёный лягушонок
Прибежал быстрее всех.

   Dat wil zeggen. Uit de struiken kijkt volk. Dravers snellen vooruit en de groene kikker springt erachteraan. Echt lachen! De dravers – een ramp – vliegen alle kanten op. En de de groene kikker kwam sneller dan iedereen aan.

Gescandeerd. Iez koestóv glidíét naród. Skákoeny lietját vperjód íé zieljóny lígoesjónok s némie skátsjet. Próste sméch! // Skákoeny-te – vót beedá! – Rázlitélies któ koedá. A zieljóny lígoesjónok Príébezjál bystréje vsíëch. Rijmschema: aabc ddbc. Metrum: trochee.

Reacties

met onder meer de afgelopen maand

160 Vintage Vondel...

212 Citabiliteit

213 Het verhaal van de laatste zeven verhalen

214 Op het erf – Charms’ laatste gedicht

211 Mom Foetsjies Krijsernij

210 Tijger op straat

215 Motto

207 Conclusie en het verhaal van de wonderbaarlijke poes